MUZYKOTERAPIA GRUPOWA

Muzykoterapia grupowa dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Cena – 35zł od dziecka za warsztat
Czas – 40 minut

Wspólnie z uczestnikami sesji tworzymy improwizacje wokalne, instrumentalne, ruchowe.
Scenariusze zajęć są „elastyczne”, czyli modyfikowane na bieżąco, w zależności od reakcji odbiorców, zaangażowania w działanie oraz relacji z grupą/ klientem.
Ważne jest aby dzieci nie czuły się oceniane, aby wiedziały, że nie można zagrać ani zaśpiewać źle.
Priorytetowe jest  zaangażowanie dzieci w działanie, wspólna komunikacja, atmosfera zaufania i bezpieczeństwa. Umiejętności muzyczne podopiecznych nie mają tutaj żadnego znaczenia.

MUZYKOTERAPIA

 • kilka słów o tym, czy muzykoterapia to tylko „gra na bębenku?”
 • czy jest różnica między lekcją muzyki a muzykoterapią?

Muzykoterapia dzieci posługuje się podobnymi środkami co pedagogika muzyczna, jednak podstawową cechą wyróżniającą zajęcia muzyczne od muzykoterapii jest CEL DZIAŁAŃ

EDUKACJA MUZYCZNA

 • celem jest przekazanie określonego zasobu wiedzy muzycznej: kształcenia słuchu wysokościowego, poczucia rytmu, nauka gry na instrumentach, tańca itp.
 • liczy się efekt końcowy, dzieci są oceniane.
 • sposób realizacji planu – świadome uczenie

MUZYKOTERAPIA 

 • poprawa funkcjonowania i stanu psychofizycznego danej osoby.
 • istotny jest sam proces, umiejętności muzyczne nie mają tu żadnego znaczenia.
 • niedopuszczalne jest dokonywanie ocen i porównywanie dzieci do innych uczestników zajęć.
 • w trakcie muzykoterapii najważniejsze jest zaangażowanie w działanie, komunikacja przez muzykę.
 • plan zajęć nigdy nie jest na tyle sztywny, aby nie uwzględnić w jego realizacji reakcji uczestników.
 • na pierwszych spotkaniach dziecko może czuć się skrępowane i nie będzie chciało brać udziału w zajęciach, nie powinniśmy je do tego zmuszać, ale pozwolić mu obserwować zajęcia „z boku”, stopniowo jak dziecko przełamie lęk czy nieśmiałość i będzie gotowe, włączy się do zabawy
 • atmosfera zaufania i bezpieczeństwa jest priorytetowa, dziecko ma się czuć sobą.

 

Muzyką rozwijamy nie tylko muzycznie, ale ogólnorozwojowo.

CELE MUZYKOTERAPII są dostosowane indywidualnie do potrzeby dziecka bądź grupy, mogą być m.in. następujące:

 • KOMUNIKACJA WERBALNA I NIEWERBALNA – słuchanie siebie nawzajem
 • ROZWÓJ SPOŁECZNY – współpraca, relacja, empatia
 • ROZWÓJ PROCESÓW POZNAWCZYCH: uwaga, pamięć, szybkość reakcji,

spostrzegawczość, koncentracja, pamięć,

 • CIERPLIWOŚĆ – czekania na swoją kolej gry, na zmianę instrumentu, itp
 • PAMIĘĆ – zapamiętywanie kolorów, piosenek, słów, melodii, nazw itp
 • PODNOSZENIE SAMOOCENY – bardzo ważne jest, aby dzieci nie czuły się oceniane, aby wiedziały, że nie można zagrać źle, gdyż każdy gra tak, jak czuje w danej chwili, może wyjść z inicjatywą, co może wzmocnić pewność siebie.
  Niedopuszczalne jest dokonywanie ocen i porównywanie dzieci do innych

Nie jest ważne aby wspólne muzykowanie było piękne artystyczne, ale żeby stworzyć coś razem z grupą, wspólnie, rozwijać relacje z innymi w grupie, bądź relacje z muzykoterapeutą na sesji indywidualne. Podkreślanie zasobów dziecka i brak oceny.

 • INTEGRACJA SENSORYCZNA (trzy kanały sensoryczne – wzrokowy, słuchowy oraz kinestetyczny, koordynacja wzorkowo-ruchowa, koordynacja słuchowo-ruchowa)
 • SFERA FIZJOLOGICZNA – rytm, puls, tempo, schemat oddziałuje na sferę fizjologiczną, jest organizatorem muzyki. Rytm wpływa na tętno, ciśnienie krwi, oddech. Dynamika oddziałuje na napięcie i odprężenie
 • ROZWÓJ MOWY – wyliczanki, sylabizowanie, rytmizacja pomaga w rozwoju mowy.
 • EMOCJE – melodie, struktury wysokościowe i czasowe często angażują emocje,

umiejętność nazywania własnych emocji nie zawsze jest możliwa werbalnie, ale możemy ją pokazać poprzez wrażliwość i ekspresję w działaniach twórczych

 • EKSPRESJA – zachęcenie do ekspresji emocji, kreatywności, do bycia sobą bez oceny

Do wyrażenia siebie poprzez ekspresję w działaniach twórczych

 • ZAANGAŻOWANIE – najważniejsze jest zaangażowanie w działanie, komunikacja przez muzykę, proces.
 • ROZLUŹNIENIE – zabawy rozluźniające, odprężające
 • ROZWÓJ SPOŁECZNY – współpraca, relacja, empatia
 • AKCEPTACJA SIEBIE – zbudowanie u dziecka świadomości własnej osoby i akceptacji dzięki pozytywnym komunikatom typu „słyszę jak grasz, śpiewasz”
 • MOTYWACJA DO DZIAŁANIA – skupienie się na zasobach, a nie na dysfunkcjach
 • UMIEJĘTNOŚĆ SKUPIENIA
 • LIKWIDACJA NAPIĘCIA – psychicznego, fizycznego
 • USPRAWNIANIE MOTORYKI małej i dużej

„…zamiast skupiać się na byciu doskonałym, trzeba nauczyć się mieć zaufanie do niedoskonałości” (Stachyra K., 2012, s.81).

 


Nasze cele staramy się uzyskać dzięki muzykoterapii aktywnej, która opiera się następujących technikach:

 • improwizacja instrumentalna, wokalna i ruchowa
  improwizacja pomaga zintegrować grupę, rozbudza kreatywność, dzięki niej dzieci mogą spróbować przedstawić własne stany emocjonalne. Wymaga koncentracji uwagi, współpracy, podporządkowania regułom. Improwizacja może zostać narzucona, zaplanowana lub ustalona wspólnie
 • śpiew – dzięki wspólnemu śpiewaniu budujemy spójność grupy, stymulujemy ekspresję
 • gra na instrumentach – ćwiczymy umiejętności społeczne. W muzycznej zabawie
  w dyrygenta, możemy zamienić się rolami z  dzieckiem, może ono  wejść w pozycję dyrygenta – osoby odpowiedzialnej,  prowadzącej, dominującej, co daje poczucie sprawstwa. Natomiast dzieci grające to, co dyrygent pokazuje, koncentrują się na nim i starają się pomóc w realizacji zadania, co integruje grupę.
 • ruch przy muzyce –aktywność ruchowo-wzrokowa, słuchowo-ruchowa, np. łączenie ruchu z rekwizytami, instrumentami, odtwarzanie prezentowanych wzorów ruchowych, odtwarzanie muzyki ruchem, reagowanie ruchem na polecenia słowne, śpiewanie z jednoczesnym wykonywaniem rytmu. Dzieci spontanicznie i ekspresyjnie reagują na muzykę, można zaobserwować poziom energii dziecka, w trakcie ruchu, we wspólnym tańcu widoczna staje się relacja – poczucie wspólnoty, taniec może zaktywizować i zintegrować grupę. Taniec, ruch
  i gesty  pozwalają rozładować energię, wyrazić swoje emocje, ekspresję.
 • działania plastyczne – „przekładanie” wrażeń przy muzyce na formę plastyczną, integracja grupy przy wspólnych pracach

.

„Muzykoterapia jest wskazanym przez wykwalifikowaną osobę użyciem muzyki w celu wywołania pozytywnych zmian w psychicznym, fizycznym, poznawczym albo społecznym funkcjonowaniu jednostki z problemami zdrowotnymi lub edukacyjnymi”. (Stachyra, 2012, s.48).

„Każdy z nas słuchając muzyki – tak naprawdę słyszy co innego, oglądając obraz – widzi co innego, a czytają poezję – rozumie co innego. Bo pojmujemy te sztuki przez pryzmat własnego doświadczenia.”. (Stachyra K., 2012 s.62)

„Kontakt z muzyką ma charakter komunikatywny i jest podstawą aktywnego udziału w doświadczeniu, dzięki któremu osoby mogą uwolnić się od zahamowań i zapomnieć o ograniczających je trudnościach”

 1. Nordoff, C.Robbins

GODZINA I MIEJSCE – do ustalenia

Cena sesji indywidualnej w przedszkolu  – 50-zł  – czas trwania 30 minut
Muzykoterapia grupowa – 35,-zł czas trwania: 40minut

 

ZAPISY: biuro@edumuzarte.pl
Aleksandra Konieczny : +48 734 446 181
Alina Adamczyk
 : +48 518 991 101